Miljöpolicy

Hildings Bergsprängning utför bergentreprenader inom borrning, sprängning och krossning med fokus på hög kvalité, effektivitet, och säker arbetsmiljö. De markarbeten vi utför åt våra kunder inom olika bergtäkter, vägar, tomt och industrimark, lägger grunden för att människor och företag att kunna transportera sig, bygga hus och industrier.

Som bergentreprenör vill vi möta våra kunder behov och leva upp till deras förväntningar, och tar därför ett stort ansvar för att minska miljöpåverkan. Miljötänket skall ingå som en naturlig del i verksamheten och skall beaktas i alla beslut som fattas.

Alla som arbetar i Hildings Bergsprängning och på våra arbetsplatser har ett ansvar i att följa vår miljöpolicy enligt nedan:

 • Våra tjänster utförs hållbart
  Vi arbetar ständigt med att se över hur vi kan utföra så hållbara tjänster som möjligt.
 • Vår målsättning driver oss framåt
  Vi har tydliga miljömål som är förankrade i verksamheten och som följs upp kontinuerligt. Vi tar till vara på våra medarbetares förslag och idéer i utvecklingen av verksamheten för att uppnå en hållbar miljö.

  • Vi strävar efter att utföra effektiva transporter som ger lägre drivmedelsförbrukning.
  • Verksamhetens avfall hanteras så att mängderna avfall som uppkommer minskas genom att källsortera och återvinna så mycket som det går.
  • Delar av verksamhetens energiförbrukning kommer från förnybara källor
  • Vi har medvetenhet gjort våra medarbetare om vilken miljöpåverkan våra tjänster utgör så att de kan minimera den negativa påverkan så mycket det går.
  • Vi har kemikalieförteckning som beskriver produktens namn, i vilken omfattning och hur vi använder produkten, vilka hälso-eller miljörisk den har samt hur den klassificeras.
 • Vi har rätt kompetens
  Vi säkerställer att vi har rätt kompetens i organisationen genom kontinuerlig utbildning, erfarenhetsutbyte och utveckling av vårt sätt att arbeta för att nå våra uppsatta miljömål.
 • Vi följer lagar och förordningar
  Vi följer lagar, förordningar och de avtal vi ingår i med våra kunder. Miljöpolicyn ligger till grund för våra processer och rutiner.
 • Vi tar ansvar
  Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan och ställer krav, inte bara på oss själva utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartners.

Vi skapar en hållbar miljö tillsammans med våra medarbetare, kunder och leverantörer.

2020-09-22
Patric Hilding VD, Hildings Bergsprängning AB